• Etický kodex

  Dbáme na to, aby naši klienti byli obsluhováni pouze kvalifikovanými, pravidelně školenými, hypotečními makléři, dodržujícími etický kodex GEPARD FINANCE.

Etický kodex franšízového systému GEPARD

Preambule

 • Společnost GEPARD FINANCE a.s. přijímá tento etický kodex jako soubor základních hodnot a přístupů k podnikání, kterým se řídí majitelé franšíz včetně Přidružených osob, hypoteční makléři, zaměstnanci franšíz, zaměstnanci GEPARDU, členové statutárních orgánů, zaměstnanci a spolupracující osoby GEPARD servisní s.r.o., členové statutárních orgánů franšízantů, členové statutárních orgánů GEPARD, spolupracující osoby GEPARD, spolupracující osoby franšíz – dále jen Spolupracující složky GEPARD. Jejich povinností je plnit všechna ustanovení a jednat v souladu s nimi.
 • Společnost GEPARD FINANCE a.s. řadí mezi své nejdůležitější úkoly zachování dobrého obchodního jména, důvěryhodnost, prestiž a kvalitně a profesionálně poskytované služby.

Zastupování zájmů klienta

 • Spolupracující složky GEPARD se zavazují hájit zájmy svých klientů, prosazovat je při každé příležitosti a současně se chovat spravedlivě ve vztahu ke všem účastníkům obchodu.
 • Spolupracující složky GEPARD jsou povinny vyhnout se všem formám chování, které mohou poškodit klienta, potenciálního klienta nebo dobré jméno společnosti GEPARD FINANCE, spolupracujících finančních institucí a ostatních partnerů GEPARD FINANCE.
 • Spolupracující složky GEPARD se zavazují poskytovat profesionální služby všem klientům bez rozdílu jejich rasy, barvy pleti, náboženství, pohlaví, fyzických a duševních omezení, vnějšího vzhledu, státní příslušnosti, nebo jiných odlišností.
 • Spolupracující složky GEPARD se zavazují poskytovat služby na úrovni určené společností GEPARD FINANCE. Zároveň nebudou poskytovat žádné konzultace či služby mimo jejich profesionální kompetence.
 • Informace klientů považuje společnost GEPARD FINANCE za důvěrné.
 • Spolupracující složky GEPARD jsou povinny zajistit ochranu osobních údajů klientů a dalších účastníků obchodního případu v souladu s právními předpisy České republiky, zejména v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) („nařízení“) a s právním předpisem doplňujícím některá ustanovení nařízení, který po 25. 5. 2018 zruší a nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
 • Spolupracující složky GEPARD se zavazují, že se budou pravidelně účastnit školení a kurzů zvyšování kvalifikace, že budou aktivně získávat aktuální informace v oblastech, které mají vliv na sféru předmětu podnikání a cílevědomě zvyšovat svoji profesionální úroveň.
 • Spolupracující složky GEPARD se zavazují nepřijímat úplatky ani je sami neposkytovat, a to v jakékoli formě a z jakéhokoliv důvodu.
 • Spolupracující složky GEPARD se zavazují řídit se platnou legislativou (zejména občanským zákoníkem, zákonem o spotřebitelském úvěru, zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákonem o ochraně spotřebitele), metodickými pokyny Smluvních finančních institucí, interními pokyny GEPARD FINANCE.

Průhlednost v postupu nabídky

 • Spolupracující složky GEPARD jsou povinny poskytovat přesné a pravdivé informace v jejich nabídce a prezentacích svých služeb. Zároveň nebudou lhát nebo uvádět klienty do omylu, budou se vyhýbat zveličování, vyvolání klamného dojmu a zatajení skutečností relevantních a významných pro vzájemnou spolupráci.
 • Spolupracující složky GEPARD se v průběhu práce budou snažit vyhnout veškerým konfliktním situacím s jinými zprostředkovateli, nebudou kritizovat jejich pracovní normy a činnost, ani se nebudou pokoušet získat nespravedlivé převahy.
 • Spolupracující složky GEPARD nepoužijí při snaze realizovat obchod žádné jiné prostředky, které by byly v rozporu s obchodními metodami legitimně uznávanými společností GEPARD FINANCE nebo platnou legislativou České republiky. Společnost GEPARD FINANCE považuje jakékoli praktiky, které jsou v rozporu se základními etickými principy a dobrými mravy za nepřípustné. Činnosti, které společnost GEPARD FINANCE a všechny její Spolupracující složky vykonávají, jsou v souladu s obecně platným právním řádem.
 • Spolupracující složky GEPARD přizpůsobí způsob nabízení produktů úrovni znalostí a zkušeností klienta. Zejména se vyvarují zneužití nezkušenosti nebo důvěřivosti klienta.
 • Spolupracující složky GEPARD nesmí využívat při nabídce a prodeji produktů motiv strachu nebo využívat neštěstí či takových závažných okolností, které mohou vést ke zhoršení úsudku klienta, stejně se vyvarují nátlaku a jednání s pozice síly.
 • Při zahájení jednání o uzavření Smlouvy o úvěru musí Spolupracující složky GEPARD sdělit klientovi kritéria, za kterých s ním může být (nikoli však, že najisto bude) Smlouva o příslušném finančním produktu uzavřena, popsat veškeré informace, které bude smluvní finanční instituce ohledně klienta zjišťovat a vysvětlit všechny pojmy v žádosti o poskytnutí příslušného finančního produktu.
 • Dále musí Spolupracující složky GEPARD klienta upozornit na skutečnost, že v případě, že vyjdou najevo některé informace týkající se klienta může/musí být ukončeno jednání o uzavření smlouvy (dle požadavků u jednotlivých produktů – např. nezpůsobilá zástava, nedostatečné příjmy, podvodné jednání klienta).
 • Spolupracující složky GEPARD jsou povinny ukončit jednání s klientem o uzavření smlouvy o poskytnutí příslušného finančního produktu, vyjde-li na základě sdělených skutečností klientem najevo, že s takovýmto klientem smlouva nemůže být uzavřena.
  Spolupracující složky GEPARD jsou povinny informovat klienta, že konečné schválení poskytnutí příslušného finančního produktu/úvěru podléhá smluvní finanční instituci.
 • Spolupracující složky GEPARD informují klienta o možnosti prostudovat předsmluvní informace s tím, že podpis dalších smluvních dokumentů lze dle přání klienta provést později (po prostudování předaných dokumentů klientem).

Užívání ochranných známek

 • Spolupracující složky GEPARD se aktivně a efektivně podílí na systematickém budování a podpoře značky GEPARD FINANCE.
 • Spolupracující složky GEPARD jsou povinny dodržovat pravidla jednotného stylu komunikace, používání loga a dalších prvků corporate identity, která jsou popsaná v Design manuálu společnosti.

 

V Praze dne 1. 7. 2014