• Reklamační řád

  GEPARD FINANCE a.s.
  Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8
  IČ: 259 73 843, DIČ: CZ 259 73 843

Reklamační řád

společnosti GEPARD FINANCE a.s., Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 259 73 843, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7947 (dále jen „GEPARD“)

1.  Základní ustanovení

1.1   Smluvním partnerem GEPARD (dále jen „franšízou GEPARD“) je samostatná fyzická či právnická osoba jednající vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na vlastní účet a má se společností GEPARD uzavřenou Smlouvu o franšíze.

1.2   GEPARD a franšíza GEPARD zajišťuje ochranu poskytnutých osobních údajů klientů v souladu s právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

1.3   Tento reklamační řád (dále jen „řád“) stanoví pravidla pro vyřizování stížností a reklamací klientů GEPARD.

1.4   Tento řád je závazný pro všechny franšízy GEPARD na území České republiky a může být měněn pouze společností GEPARD.

2.  Názvosloví

2.1   Klientem se pro účely řádu rozumí osoba, která na základě zprostředkovatelské činnosti GEPARD uzavřela s finanční institucí smlouvu, jejímž předmětem je finanční služba (hypotéka, refinancování hypotéky, americká hypotéka, stavební spoření, pojištění, spotřebitelské úvěry).

2.2   Reklamací se pro účely řádu rozumí podání klienta směřující vůči formě a obsahu klientovi poskytnutých služeb/informací a obsahující požadavek na vyjádření GEPARD, případně nápravu vzniklého stavu.  

2.3   Stížností se pro účely řádu rozumí podání klienta směřující vůči nepatřičnému jednání a vystupování zaměstnanců či makléřů GEPARD.

3.  Podání reklamací a stížností

3.1   Způsob podání reklamací a stížností

3.1.1     Reklamace a stížnosti lze podat několika způsoby, a to:

 • písemnou formou na adresu sídla GEPARD FINANCE a.s. Rubín Office Center, Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 – Karlín,
 • elektronickou poštou (e-mail) na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
 • písemně nebo osobně na provozovně franšízy GEPARD, která reklamovanou službu/informaci poskytla.

3.2   Základní náležitosti podání reklamací a stížností

3.2.1     Reklamace nebo stížnost musí obsahovat následující údaje: 

 • jméno a příjmení klienta,
 • kontaktní adresu, telefonní číslo a e-mail klienta,
 • číslo smlouvy, ke které se reklamace vztahuje,
 • název produktu/služby, ke kterému se reklamace/stížnost vztahuje,
 • jméno a příjmení makléře GEPARD, který reklamovanou službu poskytl,
 • čeho se reklamace/stížnost týká (identifikace a popis problému, nedostatku apod.).

3.2.2   K reklamaci/stížnosti je klient povinen doložit všechny jím dostupné podklady prokazující jeho tvrzení. Nebyly-li potřebné dokumenty předloženy nebo nebyly-li údaje podle bodu 3.2.1. řádu obsahem reklamace/stížnosti, vyzve společnost klienta k jejich doplnění.  

4.  Lhůty pro vyřízení reklamace a stížnosti

4.1   Reklamace/stížnost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení GEPARD, nebo ode dne, kdy byly GEPARD doručeny všechny doplňující podklady potřebné k vyřízení reklamace/stížnosti.

5.  Informování klienta o výsledku řešení reklamace a stížnosti

5.1   Klient je ve lhůtě dle bodu 4.1 řádu informován o výsledku řešení reklamace/stížnosti, a to elektronicky na jím uvedený e-mail nebo písemně formou doporučeného dopisu na klientem uvedenou kontaktní adresu. V případě, že dopis bude zaslán na klientem uvedenou kontaktní adresu a klient tento doporučený dopis s výsledkem řešení reklamace/stížnosti nepřevezme, považuje se za doručený v den, kdy je doručen zpět na GEPARD.

5.2   Reklamaci/stížnost může GEPARD uznat jako oprávněnou nebo odmítnout jako neoprávněnou.

6.  Ostatní ustanovení

6.1   V případě, že klient, který je spotřebitelem, není spokojen s vyřízením reklamace/stížnosti dle tohoto řádu, má právo na mimosoudní řešení sporu ze smlouvy s franšízou GEPARD v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím finančního arbitra (www.finarbitr.cz) v souladu se zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, popř. České obchodní inspekce (www.coi.cz).

6.2   Reklamaci a stížnost není možné řešit pokud:

 • případ popsaný v reklamaci/stížnosti se netýká chování GEPARD, jí nabízených produktů ani zaměstnanců či makléřů GEPARD,
 • ve věci rozhodl soud či jiný orgán veřejné moci nebo řízení ve věci samé bylo před takovým orgánem zahájeno.

6.3   Reklamační řád je uveřejněn na internetových stránkách www.gpf.cz a je k dispozici na každé provozovně franšízy GEPARD.

6.4   Tento reklamační řád byl schválen vedením GEPARD s účinností od 1. 9. 2016.