Nově oblíbená služba: Bezkontaktní Hypotéka – snadno z bezpečí vašeho domova... Vyzkoušejte ZDE
 • Reklamační řád

  GEPARD FINANCE a.s.
  Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8
  IČ: 259 73 843, DIČ: CZ 259 73 843
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7947

Reklamační řád

společnosti GEPARD FINANCE a.s., (dále jen „Společnost“)

 1. Základní ustanovení

1.1 Smluvním partnerem Společnosti je samostatná fyzická či právnická osoba jednající vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na vlastní účet, která má se Společností uzavřenou Smlouvu.

1.2 Společnost zajišťuje ochranu poskytnutých osobních údajů spotřebitele v souladu s právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1.3 Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) stanoví pravidla pro vyřizování stížností a reklamací spotřebitelů.

1.4 Tento reklamační řád je závazný pro všechny smluvní partnery Společnosti na území České republiky a může být měněn pouze Společností.

 

 1. Názvosloví 

2.1 Spotřebitelem se pro účely reklamačního řádu rozumí osoba, která na základě zprostředkovatelské činnosti Společnosti uzavřela s poskytovatelem smlouvu o spotřebitelském úvěru, jejímž předmětem je finanční služba (hypotéka, refinancování hypotéky, americká hypotéka, stavební spoření, pojištění, spotřebitelské úvěry).

2.2 Reklamací se pro účely reklamačního řádu rozumí podání spotřebitele směřující vůči formě a obsahu spotřebiteli poskytnutých služeb/informací a obsahující požadavek na vyjádření Společnosti, případně nápravu vzniklého stavu.

2.3 Stížností se pro účely reklamačního řádu rozumí podání spotřebitele směřující vůči nepatřičnému jednání a vystupování zaměstnanců Společnosti či smluvního partnera Společnosti.

 

 1. Podání reklamací a stížností

3.1 Způsob podání reklamací a stížností

3.1.1 Reklamace a stížnosti lze podat několika způsoby, a to:

  • písemnou formou na adresu sídla Společnosti: GEPARD FINANCE a.s., Apeiron Office Center, Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 – Karlín,
  • elektronickou poštou (e-mail) na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • písemně nebo osobně na provozovně Společnosti, která reklamovanou službu/informaci poskytla.

3.2 Základní náležitosti podání reklamací a stížností

3.2.1 Reklamace nebo stížnost musí obsahovat následující údaje:

 • jméno a příjmení spotřebitele,
 • kontaktní adresu, telefonní číslo a e-mail spotřebitele,
 • číslo smlouvy, ke které se reklamace vztahuje,
 • název produktu/služby, ke kterému se reklamace/stížnost vztahuje,
 • jméno a příjmení pracovníka nebo vázaného zástupce Společnosti, který reklamovanou službu poskytl,
 • čeho se reklamace/stížnost týká (identifikace a popis problému, nedostatku apod.).

3.2.2 K reklamaci/stížnosti je spotřebitel povinen doložit všechny jím dostupné podklady prokazující jeho tvrzení. Nebyly-li potřebné dokumenty předloženy nebo nebyly-li údaje podle bodu 3.2.1. reklamačního řádu obsahem reklamace/stížnosti, vyzve Společnost spotřebitele k jejich doplnění.

 

 1. Lhůty pro vyřízení reklamace a stížnosti

4.1 Reklamace/stížnost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Společnosti, nebo ode dne, kdy byly Společnosti doručeny všechny doplňující podklady potřebné k vyřízení reklamace/stížnosti.

 

 1. Informování spotřebitele o výsledku řešení reklamace a stížnosti

5.1 Spotřebitel je ve lhůtě dle bodu 4.1 reklamačního řádu informován o výsledku řešení reklamace/stížnosti, a to elektronicky na jím uvedený e-mail nebo písemně formou doporučeného dopisu na spotřebitelem uvedenou kontaktní adresu. V případě, že dopis bude zaslán na spotřebitelem uvedenou kontaktní adresu a spotřebitel tento doporučený dopis s výsledkem řešení reklamace/stížnosti nepřevezme, považuje se za doručený v den, kdy je doručen zpět na Společnost.

5.2 Reklamaci/stížnost může Společnosti uznat jako oprávněnou nebo odmítnout jako neoprávněnou.

5.3 V závislosti na povaze reklamace/stížnosti provede Společnost kontrolu poskytnutých služeb/informací a jednání zaměstnanců a vázaných zástupců Společnosti. V případě, že shledá pochybení, zjedná Společnost neprodleně nápravu a přijme opatření k zamezení opakování takového pochybení.

 

 1. Ostatní ustanovení

6.1 V případě, že spotřebitel, není spokojen s vyřízením reklamace/stížnosti dle tohoto reklamačního řádu, má právo na mimosoudní řešení sporu v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím finančního arbitra (finarbitr.cz) v souladu se zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, popř. u České národní banky (www.cnb.cz).

6.2 Reklamaci a stížnost není možné řešit pokud:

 • případ popsaný v reklamaci/stížnosti se netýká chování Společnosti, nabízených produktů ani zaměstnanců či vázaných zástupců Společnosti,
 • ve věci rozhodl soud či jiný orgán veřejné moci nebo řízení ve věci samé bylo před takovým orgánem zahájeno.

6.3 Reklamační řád je uveřejněn na internetových stránkách www.gpf.cz a je k dispozici na každé provozovně Společnosti.

6.4 Zaměstnanec a vázaný zástupce Společnosti je povinen informovat každého spotřebitele, se kterým jedná, o možnosti podání reklamace/stížnosti, stručně jej seznámit s postupem vyřizování reklamací/stížností a odkázat jej na tento reklamační řád.

6.5 Tento reklamační řád byl schválen vedením Společnosti s účinností od 1. prosince 2016.