Novela devizového zákona

Po vstupu naši republiky do Evropské unie byl změněn i devizový zákon. Ten mimo jiné upravuje i podmínky, za kterých mohou cizinci na území naši republiky nabývat nemovitosti. V červnu letošního roku došlo novelou tohoto zákona k rozšíření osob, kterým je nabývání nemovitostí na našem území umožněno.

Nemovitosti jsou rozděleny na dva druhy

 • pozemky, které tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj náleží
 • ostatní nemovitosti (vzhledem k tomu, že předmětem hypotéky jsou tyto ostatní nemovitosti, budeme se dále věnovat pouze jim)

 

Kdo podle novely může nemovitost na našem území nabýt?

 • tuzemci,
 • cizozemci s českým státním občanstvím,
 • cizozemci s průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství
 • cizozemci - právnické osoby, které umístí v tuzemsku podnik nebo organizační složku podniku a jsou oprávněny v tuzemsku podnikat
 • ostatní cizozemci pouze
  • děděním,
  • pro diplomatické zastoupení státu za podmínky vzájemnosti,
  • do společného jmění manželů, z nichž pouze jeden je českým státním občanem nebo tuzemcem,
  • od příbuzného v řadě přímé, sourozence nebo manžela,
  • výměnou za jinou nemovitost v tuzemsku, jejíž cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu nepřevyšuje cenu původní nemovitosti zjištěnou podle zvláštního právního předpisu,
  • na základě předkupního práva z titulu podílového spoluvlastnictví,
  • výstavbou na vlastním pozemku,
  • jde-li o pozemek, který tvoří jeden funkční celek s nemovitou stavbou v jejich vlastnictví, nebo
  • pokud tak výslovně stanoví zvláštní zákon

 

Nejpodstatnější změnou je možnost, aby cizozemci s průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství mohli nabýt na našem území nemovitost.

Možnost poskytnout takovému kupujícímu hypotéku záleží pouze na rozhodnutí banky a ne všechny jsou zatím připraveny hypotéku poskytnout.

Novela devizového zákona - nabývání nemovitostí cizinci

Sdílejte článek